ba công khai

Biểu mẫu 01
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
 năm học 2018-2019
 
STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được   80 đến 90 % số trẻ phát triển bình thường
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện   95 đến 100% trẻ thực hiện tôt
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển   Tuân thủ theo chường trình chăm sóc của BGD&ĐT ban hành
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non   Đảm bảo thiết bị tối thiểu đối với trường mẫu giáo
 
  An Tây, ngày 24 tháng 9  năm 2018
Thủ trưởng đơn vịNguyễn Thị Phương Thảo
 
Biểu mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 437   0 0  0  46  128 263
1 Số trẻ em nhóm ghép 0  0  0   0 0 0   0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày  0  0  0  0 0  0  0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày  0  0  0  0  0  0  0
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  0  0  0  0  0  0  0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú  437  0  0 0   46 128  263
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe  437  0 0 0 46  128 263
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  437  0 0 0 46 128  263
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Số trẻ cân nặng bình thường  312 0  0 0 35 103   174
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân  9  0  0 0  2  3 4
3 Số trẻ có chiều cao bình thường  312  0  0  0  35 103 174
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi  9  0 0  0   0 4  5
5 Số trẻ thừa cân béo phì  109  0 0  0 9 20  80 
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục              
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ  0 0 0 0 0 0 0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  437 0  0  0 46 128 263

 

  An Tây, ngày 24 tháng năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Phương Thảo
 


Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng  9 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố  5 -
2 Phòng học bán kiên cố  4 -
3 Phòng học tạm  0 -
4 Phòng học nhờ  0 -
III Số điểm trường   -
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  2448 5.2 m2/trẻ em 
V Tổng diện tích sân chơi (m2)    
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  781 1.5 m2/trẻ em 
2 Diện tích phòng ngủ (m2)    
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2)  103 0.2 m2/trẻ em
4 Diện tích hiên chơi (m2)    
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)    
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)    
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2)  55  
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định  945 105/nhóm (lớp) 
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định  0 0 
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời  19 Số bộ/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )  17  
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiu theo quy định)  0 Số thiết bị/nhóm (lớp)
1    
 
    Số lượng(m2)
XI Nhà v sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh S m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  2 0  9   0 0.2 m2/trẻ em 
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
    Không
XII Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh  x  
XIII Nguồn đin (lưới, phát điện riêng) x   
XIV Kết nối internet  x  
XV Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục  x  
XVI Tường rào xây  x  
.. ....    
 
  An Tây, ngày 24 tháng 9  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị


 
 
                                                                              Nguyễn Thị Phương Thảo

Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 39  0  0 8 6  7  18  10 4 4   6 10  2  0 
I Giáo viên  15  0 0 5  5 5 0   10 3  2  5  8 2 0
1 Nhà trẻ  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mu giáo  15  0 0 5 5 5  0 10   3  2 5  8 2 0
II Cán bộ quản lý  3  0 0  3  0 0 0 0 1 2  1 2  0  0
1 Hiu trưởng  1  0 0   1 0  0 0 0 0 1 1   2  0  0
2 Phó hiu trưởng  2 0  0 2 0 0 0 0 1 1  0 2   0  0
III Nhân viên  21  0 0 0 1 2 0  0 0 0   0  0 0   0
1 Nhân viên văn thư  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0
2 Nhân viên kế toán  1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thủ quỹ  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nhân viên y tế  1  0 0 0 0 1 0  0 0  0  0 0 0 0
5 Nhân viên khác  19  0 0 0 0 1 18 0  0 0 0 0 0 0
.. ..                            
     An Tây, ngày 24 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị


 
 Biểu mẫu 01
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
 năm học 2018-2019
 
STT Nội dung Nhà trẻ Mu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được   80 đến 90 % số trẻ phát triển bình thường
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện   95 đến 100% trẻ thực hiện tôt
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển   Tuân thủ theo chường trình chăm sóc của BGD&ĐT ban hành
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non   Đảm bảo thiết bị tối thiểu đối với trường mẫu giáo
 
  An Tây, ngày 24 tháng 9  năm 2018
Thủ trưởng đơn vịNguyễn Thị Phương Thảo
 
Biểu mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 437   0 0  0  46  128 263
1 Số trẻ em nhóm ghép 0  0  0   0 0 0   0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày  0  0  0  0 0  0  0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày  0  0  0  0  0  0  0
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  0  0  0  0  0  0  0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú  437  0  0 0   46 128  263
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe  437  0 0 0 46  128 263
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  437  0 0 0 46 128  263
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Số trẻ cân nặng bình thường  312 0  0 0 35 103   174
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân  9  0  0 0  2  3 4
3 Số trẻ có chiều cao bình thường  312  0  0  0  35 103 174
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi  9  0 0  0   0 4  5
5 Số trẻ thừa cân béo phì  109  0 0  0 9 20  80 
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục              
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ  0 0 0 0 0 0 0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  437 0  0  0 46 128 263
 
  An Tây, ngày 24 tháng năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Phương Thảo
 


Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng  9 Số m2/trẻ em
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố  5 -
2 Phòng học bán kiên cố  4 -
3 Phòng học tạm  0 -
4 Phòng học nhờ  0 -
III Số điểm trường   -
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  2448 5.2 m2/trẻ em 
V Tổng diện tích sân chơi (m2)    
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  781 1.5 m2/trẻ em 
2 Diện tích phòng ngủ (m2)    
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2)  103 0.2 m2/trẻ em
4 Diện tích hiên chơi (m2)    
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)    
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)    
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2)  55  
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định  945 105/nhóm (lớp) 
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định  0 0 
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời  19 Số bộ/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )  17  
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiu theo quy định)  0 Số thiết bị/nhóm (lớp)
1    
 
    Số lượng(m2)
XI Nhà v sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh S m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  2 0  9   0 0.2 m2/trẻ em 
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
    Không
XII Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh  x  
XIII Nguồn đin (lưới, phát điện riêng) x   
XIV Kết nối internet  x  
XV Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục  x  
XVI Tường rào xây  x  
.. ....    
 
  An Tây, ngày 24 tháng 9  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị


 
 
                                                                              Nguyễn Thị Phương Thảo

Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TÂY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 39  0  0 8 6  7  18  10 4 4   6 10  2  0 
I Giáo viên  15  0 0 5  5 5 0   10 3  2  5  8 2 0
1 Nhà trẻ  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mu giáo  15  0 0 5 5 5  0 10   3  2 5  8 2 0
II Cán bộ quản lý  3  0 0  3  0 0 0 0 1 2  1 2  0  0
1 Hiu trưởng  1  0 0   1 0  0 0 0 0 1 1   2  0  0
2 Phó hiu trưởng  2 0  0 2 0 0 0 0 1 1  0 2   0  0
III Nhân viên  21  0 0 0 1 2 0  0 0 0   0  0 0   0
1 Nhân viên văn thư  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0
2 Nhân viên kế toán  1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thủ quỹ  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nhân viên y tế  1  0 0 0 0 1 0  0 0  0  0 0 0 0
5 Nhân viên khác  19  0 0 0 0 1 18 0  0 0 0 0 0 0
.. ..                            
     An Tây, ngày 24 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị


 
 
Văn bản phòng

83/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024

Ngày ban hành : 24/05/2024

360/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5

Ngày ban hành : 24/05/2024

56/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Ngày ban hành : 16/05/2024

219/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành : 11/03/2024

190/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày ban hành : 04/03/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay22
  • Tháng hiện tại13,873
  • Tổng lượt truy cập188,896
Thực đơn
Bữa sáng:

Bữa trưa:

Bữa xế:

Bữa chiều:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây